27.11.2021  

Anasayfa » Mali Müşavirlerden Talep Edilen Kdv İade Raporu


  Mali Müşavirlerden Talep Edilen Kdv İade Raporu  Bilindiği üzere meslek yasamızda Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğinin konusu içerisinde işletmelerin muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik hizmeti vermek hususları yer aldıktan sonra bu konularda belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemektahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak hususları yer almaktadır.

  Hükümet tarafından KDV sistemine ilişkin önemli değişiklikler içeren yasa tasarısı TBMM’ne sunulmuştur. Tasarıda yer alan en dikkat çekici husus şirketlerin devreden kdv tutarına ilişkin düzenlemelerdir. Tasarı devreden KDV sorunun ortadan kalıcı şekilde kalkması, şirketlerin üzerindeki devreden KDV’den doğan ağır finansman yükünün kaldırılması, devreden KDV’nin iade edilemeyeceği şeklindeki düzenlemelerin kaldırılarak, devreden KDV’nin 12 ay içerisinde indirilememesi halinde mükellefe iadesini öngören düzenlemeleri içermektedir. Ayrıca yasa tasarısında şirketlerin KDV iadelerine ilişkin alacaklarını iadeye esas teşkil edecek SMMM raporu yazdırılması suretiyle de alabilecekleri benimsenmiştir. Başka bir ifadeyle tasarıda SMMM’lere kısmen KDV İade Raporu yazma yetkisi verilmesi öngörülmektedir.  

  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğini icra eden kişilere meslek yasası ile tanınan yetkiler neredeyse bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca da benimsenmiş, kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatlarının gerektirdiği raporlar SMMM’lerden talep edilmiş ve bu raporlar bugüne kadar SMMM’ler tarafından yazılmıştır.  

  Hiç kuşkusuz aşağıda yer almayan ancak birçok kamu kurum ve kuruluşunca SMMM’lerce rapora bağlanması talep edilen iş ve işlemler bulunmaktadır. Aşağıda bazı kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işyerlerince SMMM’lerden talep edilen raporlara başlıklar halinde yer verilmiştir.   

  GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN İSTENEN VE SMMM TARAFINDAN YAZILAN RAPORLAR

  Şirketlerin ticari yaşam içerisinde Türk Ticaret Kanununda yer alan şirketlerin yeniden yapılandırılması ve benzeri önemli kararlarının Ticaret Sicil Müdürlüklerinde tescil ve ilanı yapılabilmesi, başka bir ifade ile şirketlerin bu kararlarının hayata geçirilebilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca SMMM’lerden rapor talebinde bulunmaktadır. Söz konusu raporlar;

  Birleşme İşlemlerine İlişkin,

  Tür Değişikliği İşlemlerine İlişkin,

  Tam Bölünme İşlemlerine İlişkin,

  Kısmi Bölünme İşlemlerine İlişkin,

  Kobi Tespitine İlişkin,

  Süresi Dolan Şirketin Faal Olduğuna İlişkin,

  Tasfiyeden Dönüş'e (vazgeçildiğine) İlişkin,

  Dağıtılmayan Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye İlavesinin Tespitine İlişkin,

  Sermayeye İlave Edilecek Ortak Alacaklarının (Ortaklara Borçlar) Tespitine İlişkin,

  Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarının Sermayeye Eklenmesinin Tespitine ilişkin,

  Sermaye Avansı tutarın Sermayeye İlavesinin Tespitine İlişkin,

  Özel Fonların Sermayeye Eklenmesi Tespit Raporu,
  Sermayenin Ödendiğinin Tespitine İlişkin,

  Ticaret Sicil Müdürlüklerince tescil aşamasında gerek görülecek diğer özel raporlara ilişkindir.

  MALİYE BAKANLIĞINA BAĞLI KAMU İHALE KURUMUNCA İSTENEN VE SMMM TARAFINDAN YAZILAN RAPORLAR

  Aşırı Düşük Teklif Raporu,

  Maliyet ve Satış Tutarı ile Stok Tespit Raporu,

  Tesis, Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipmana İlişkin Raporu,

  İhale Yeterlilik Kriterlerine İlişkin Rapor,

  Yerli Malı Tebliği kapsamında “Yerli Katkı Oranı” Tespitine İlişkin Rapor,

  KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU TARAFINDAN YETKİLENDİRİLEN SMMM TARAFINDAN YAZILAN RAPORLAR

  Bakanlar Kurulu Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerince belirlenen şirketlerin KGK tarafından yetki almış ve yetkilendirilmiş SMMM Bağımsız Denetçi tarafından yazılan Bağımsız Denetim Raporları,

  Güvence Hizmetleri çerçevesinde SMMM Bağımsız Denetçi tarafından yazılan raporlar,

  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN İSTENEN VE SMMM TARAFINDAN YAZILAN RAPORLAR

  İhale Konusu işlere ilişkin Asgari İşçilik (İlişiksizlik Belgesi) Raporu,

  Özel bina inşaatı işlerine ilişkin Asgari İşçilik (İlişiksizlik Belgesi) Raporu,

  KALKINMA BAKANLIĞINA BAĞLI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SMMM’LERDEN TALEP EDİLEN RAPORLAR,

  Avrupa Birliği Mali Yardımları Destekleme Harcama Teyidi Denetim raporu,

  Avrupa Birliği Fonlarında Desteklenen Projelerin Denetlenmesi Raporu,

  BANKALAR TARAFINDAN İSTENEN VE SMMM TARAFINDAN YAZILAN RAPORLAR

  Türk Eximbank Kredilerinde Hesap Durumu Belgesi ve Eki Bilanço ve Kâr Ve Zarar Cetveli Denetim Raporu,

  TC Merkez Bankası tarafından talep edilen 15 Milyon ABD Doları Ve Üstünde Kredisi Olan Firmaların Bağımsız Denetim Raporu (KGK Mevzuatı çerçevesinde),

  MAHKEMELER TARAFINDAN İSTENEN BİLİRKİŞİ SIFATIYLA SMMM TARAFINDAN YAZDILAN RAPORLAR

  Mahkemelerce talep halinde bilirkişiliğin gerektirdiği hesap işleri veya ceza gerektiren hususlara ilişkin Bilirkişi Raporu,

  MÜŞAVİRLİK HİZMETİ VERİLEN KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İŞYERLERİNCE TALEP EDİLEN SMMM TARAFINDAN YAZILAN RAPORLAR

  Transfer Fiyatlandırması veya Örtülü Sermaye Tespit Raporları,

  Şirket Değerleme Raporları,

  İç Kontrol Sistemi Denetim Raporu,

  Yönetici Hileleri Denetim Raporu,

  Çalışan Hileleri Denetim Raporu,

  Stok Denetim Raporu,

  Maddi Duran Varlık Denetim Raporu,

  Diğer Özel Amaçlı Raporlar,

  ŞİRKETLERİN KDV İADESİ TALEPLERİNDE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN İSTENEN SMMM RAPORUNUN YAZILMASI

  Şirketlerin muhasebe sistemini kuran ve bu sisteme hakim, vergi ve sosyal güvenlik kanunları başta olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşunca yapılan düzenlemelerin doğrudan uygulayıcısı olan SMMM’ler, mükelleflerin bugüne kadar rapor gerektirmeyen KDV iadesi taleplerinde iade tutarlarına ilişkin hesaplamaları yapan, yüklenilen kdv listelerini oluşturan ve dosyalarını hazırlayarak internet sistemi ile vergi dairesine gönderen, mükellefin KDV İadesinden doğan alacaklarının diğer vergi borçlarına mahsup işlemlerini takip edip sonuçlandırmışlardır. SMMM’lerin şirketlerce nakden talep edilecek KDV iadelerine ilişkin raporu yukarıda yer alan bir çok kamu kurum ve kuruluşunca istenen raporlarda olduğu gibi mesleğin gerektirdiği dikkat ve özen ile KDV İadesine ilişkin iş ve işlemlerinde belgelere dayanarak denetimini yapması ve KDV İadesi raporuna bağlaması gayet tabii bir durumdur.

  Maliye Bakanlığından sayıları 105.000’i bulan SMMM’ lerden Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Dairesi Müdürlüklerine sunulmak üzere yazılması talep edilmiş bir rapor bulunmamaktadır. Hükümet tarafından meslek yasamızda yapılmak istenen bir düzenleme ile SMMM’lere sınırlı da olsa Katma Değer Vergisi iade raporu düzenleme yetkisi getirilmektedir.

  Şirketlerin genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutan, bilanço, kar/zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenleme yetkisine haiz, şirketlerin muhasebe sistemlerini kuran ve geliştiren,  muhasebe, finans, mali mevzuat konularında müşavirlik hizmeti veren, bu konularda belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor yazma yetkisi verilen SMMM’lere Maliye Bakanlığınca sınırlı da olsa Katma Değer Vergisi İadelerine ilişkin rapor yazma yetkisinin bugüne kadar verilmemesi yapılacak düzenleme ile giderilmek istenen bir eksikliktir.

   

  Ayrıca Maliye Bakanlığınca mükelleflerin yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi ile iadesini talep ettikleri vergi kesintisine ilişkin (stopaj) nakden iade taleplerine SMMM’lere rapor düzenlettirme talebinde bulunması gerektiğini, yakın zamanda TBMM’de görüşülecek olan yasa taslağında buna ilişkin düzenlemelere yer verilmesi gerektiğini ayrıca hatırlatmak isteriz. 

   

   

  Ali PINAR

  S.M. Mali Müşavir - Denetçi

   

  Bu yazı 5054 defa okundu.