27.11.2021  

Anasayfa » 2017 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Kontrol Listesi


  2017 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Kontrol Listesi


  2017 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesine yönelik hazırlıkların yapıldığı, bilanço ve gelir tablolarının netleştirileceği şu günlerde dikkat edilmesi gereken hususlar kısa başlıklar halinde özetlenmiştir.


  I- BİLANÇO HAZIRLANMASI SIRASINDA HESAPLAR ÜZERİNDE DİKKAT EDİLECEK BAZI HUSUSLAR
   
  1- 100 Kasa Hesabı muavin defter dökümünü alarak kontrol ediniz. Aşırı derecede yüksek bakiye ile ters bakiye olup olmadığını kontrol ediniz.
  2- 101 Alınan Çekler, 121 Alacak Senetleri hesabına virman edilmiş midir?
  3- 102 Bankaları hesabı bankalardan hesap ekstresi temin edilip mutabakat yapılmış mıdır?
  4- 102 Dönem sonunda kredi nedeniyle alacak veren banka hesapları 300 hesaba virman yapılmış mıdır.?
  5- Firmanın bankalarında vadeli mevduatları var mıdır? Soruya cevabınız evet ise vadeli hesaplarına bilanço gününe kadar isabet eden tutar kadar faizinin gelir tahakkuku yapılmış mıdır?
  6- 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri, 321 Borç Senetleri hesabına virman edilmiş midir?
  7- 120 Alıcılar hesabının alacak bakiyesi veren cari hesapları 340 Alınan Avanslar hesabına, 320 Satıcılar hesabının borç bakiyesi veren cari hesapları ise 159 Verilen Sipariş Avanslar hesabına virman edilmiş midir?
  8- Alacaklarla ilgili dava ve icra safhasına gelmiş olanlar var mıdır? Soruya cevabınız evet ise bu tutar için karşılık ayrılmış mıdır?
  9- Daha önceden karşılık ayrılıp gider yazılan alacaklardan tahsil edilen tutar var mıdır? Soruya cevabınız evet ise bu tahsil edilen tutarın 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabına virman ediniz.
  10- 131 Ortaklardan Alacak hesabı borç bakiyesi veriyorsa, bu hesaba kaydedilen alacakların doğuş nedenleri tespit edilmiş midir? 
  11- Ortaklardan alacaklar için hesaplanan faizin hesabı yapılarak faturası kesilmiş midir? 
  12- Kurumlar vergisi beyannamesinde iade edilmesi gereken vergi çıkmış mıdır? Soruya cevabınız evet ise iade tutarı 136 hesaba virman edilmiş midir?
  13- Stokların Miktar ve Tutar Denge Listelerini inceleyerek Stoklara İlişkin Kaydi ve Fiili Envanter sayımlarını karşılaştırarak stok değerleme yöntemleri üzerine gerekli çalışmaları yapınız.
  14- 153 Ticari Mallar hesabından 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabına ve 152 Mamuller hesabından 620 Satılan Mamuller Maliyetine hesabına doğru tutarlar aktarılmış mıdır?
  15- Yıl içerisinde 740 Hizmet Üretim Maliyeti hesabında takip edilen ve henüz tamamlanmayan inşaatlar için yapılan harcamaların yılsonunda 170-177 hesaplara devri yapılmış mıdır?
  16- Firmanın 190 Devreden KDV tutarı var mıdır? Varsa aralık beyannamesinde yazılı devreden KDV tutarı ile bu hesabın tutarının doğru olup olmadığının mutabakatını yapınız.?
  17- 193 Peşin Ödenen Vergilere ilişkin hesaplanan stopaj tutarı varsa 181-642 hesaplarının çapraz kontrolü yapılmış mıdır?
  18- 193 Peşin ödenen vergilere ilişkin yıl içerisinde ödenen vergi var mıdır? Soruya cevabınız evet ise bu tutarı (370 hesabı aşmamak üzere) 371 hesaba virman ediniz.
  19- 280 hesapta yer alan bilanço günü itibari ile gelecek aylara ait giderler 180 hesaba virman edilmiş midir?
  20- Firmanın dönem sonunda vadesi dolmamış kredisi var mıdır? Soruya cevabınız evet ise bilanço gününe kadar ki döneme isabet eden faiz tutarının gider tahakkuku yapınız.
  21- Uzun vadeli alınan kredilerin kısa vadeye dönüşen tutarları 303 hesaba virman yapılmış mıdır? Soruya cevabınız hayır ise ilgili virmanları yaptırınız.
  22- 401-402 hesapların kısa vadeye dönüşen tutarları 301 ve 302 hesaplara virman edilmiş midir? 
  23- 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar hesap bakiyesi son dönem Muhtasar Beyannamesi ile uyumlu mu?
  24- Vergi karşılığı tutarları 370 hesaba, yıl içinde ödenen vergiler 371 hesaba virman edilmiş midir? (371 hesap 370 hesaptan büyük olamaz)
  25- 2003-2004 Yılı Enflasyon Düzeltmesi nedeniyle 502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabında bulunan enflasyon Farkları herhangi bir hesaba nakledilmiş midir? Cevabınız evet ise Kurumlar Vergisi beyannamesinde ilgili bölüme yazılarak vergi hesaplanmış mıdır?   
  26- Beyan döneminde elde edilen gayrimenkul satış kazancı istisnası var mıdır? Soruya cevabınız evet ise satış kazancı tutarının % 75’lik tutarı satışın yapıldığı yıldan sonraki yılda 590 hesaptan 549 hesaba virman edilmiş midir? (05/12/2017 tarihinden itibaren %50)
  27- Sabit Kıymet satışlarından doğan karlardan yenileme fonuna alınan var mıdır?
  28- 3 yılı dolduran yenileme fonu var mıdır? Soruya cevabınız evet ise bu tutarı dönem kârına ilave ediniz.
  29- 740-750-760-770-780 hesapların bakiyeleri ile 741-751-761-771-781 hesapların tutarları doğru mudur?
  30- 741-751-761-771-781 hesaplar ile 622-630-631-632-660-661 hesaplara aktarılan tutarlar doğru mudur?
  31- Temin edilmiş olan Dönem sonu yansıtma kayıtları kontrol edilerek 691 Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılığı tutarı doğru hesaplanmış mıdır?
  32- Firmanın 692 dönem net karı veya zararı bilançoya Dönem Net Karı veya Dönem Net Zararı şeklinde doğru olarak aktarılmış mıdır?
   
  II- KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ KONTROLÜ SIRASDINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
  1- Gelir Tablosundaki Ticari Kar veya zarar beyannamenin ilgili satırına doğru aktarılmış mıdır?
  2- Kanunen kabul edilmeyen gider tutarları doğru hesaplanarak beyannamenin ilgili bölümüne aktarılmış mıdır?
  3- Firmanın geçmiş yıl zararı var mıdır? Soruya cevabınız evet ise geçmiş yıl zararının ilgili yıl kurumlar vergisi beyannamesinden teyit ediniz.(6736 SK matrah artırımı var ise dikkat edilmelidir.) 
  4- Kurumlar vergisinden zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler edilen (İştirak kazancı, Emisyon Primi, Yurt Dışı İştirak Kazancı, Gayrimenkul Satış Kazancı gibi Kurumlar Vergisi Kanunu 5.maddesindeki gibi ) kazançlar var mıdır? 
  5- Kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler bölümüne yazılabilecek Vergiye Tabi Olmayan Gelir (Konusu Kalmayan Karşılık Geliri, Önceki Yıllarda KKEG olarak matraha eklenmiş olup Yıl İçinde Ödenen Kıdem Tazminatı, İzin Ücreti, Cari Ödenmiş SGK Primleri vb) harcamalar var mıdır?
  6- Kazancın bulunması halinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden indirilecek istisna ve indirimler bölümüne (Ar-Ge İndirimi, Sponsorluk Harcamaları, Eğitim ve Sağlık Tesislerine Yapılan Bağış ve Yardımlar, Türkiye Kızılay Derneğine, Türkiye Yeşilay Cemiyetine Yapılan Ayni ve Nakdi Bağış ve Yardımlar, Yatırım İndirimi gibi) var mıdır? 
  7- Kazancın bulunması halinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden indirilecek istisna ve indirimler beyanname üzerindeki sıraya göre indirim yapılmış mıdır?
  8- Kurumlar Vergisi beyannamesi üzerinden indirilebilecek %5’lik bağış ve yardım var mıdır? Soruya cevabınız evet ise bağış ve yardımın üst sınırı hesaplanmasında [Ticari Bilanço Karı – (İştirak Kazançları + Geçmiş Yıl Zararları)] dikkat edilmiş midir?
  9- Şirketin mevcut dönemde Nakdi Sermaye artışı var mıdır? Cevabınız evet ise nakdi sermaye artışına ilişkin faiz indirimi hesaplaması beyannameye aktarılmış mıdır, Önceki dönemlerden devreden Nakdi Sermaye Artışından kaynaklı faiz indirimi endekslenmiş midir? 
  10- Firmanın indirimli kurumlar vergisi oranının uygulanacağı kazancı mevcut mudur?
  11- Enflasyon düzeltme farkları hesaplarında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Soruya cevabınız evet ise bu tutarları beyannamede ilgili yerine yazarak doğrudan vergi matrahı hesaplamasına dâhil ediniz.
  12- Mahsup edilecek vergiler bölümündeki yazılı rakamlar, Yıl içinde kesinti yoluyla ödenen vergiler ve Geçici vergi ödeme makbuzları ile doğrulandı mı? 
  13- Firmanın geçici vergi dönemlerinde %10’luk yanılma payı var mıdır? Dönemlerin mizanlarını temin edip geçici vergi matrahlarında %10’luk yanılma payı var mıdır?
  14- Kurumlar vergisi beyannamesinin “Düzenleme Bilgileri” doğrulandı mı?
  15- Bilanço ve Gelir Tablosuna defter kayıtlarından yapılan aktarımlar kontrol edilerek doğru tutarların aktarımı yapılmış mıdır?
  16- Bilanço ve Gelir Tablosu Dipnotları beyannameye eklenmiş midir?
  17- Firmanın Ek Mali (Kar Dağıtım Tablosu) Tablo düzenleme zorunluluğu var mıdır? 
  Aktif Toplam Net Satışlar
  Ek Mali Tablo düzenleme sınırı: 16.727.800 37.172.600
  18- Firma ilgili yılda kar dağıtım yapmış mıdır? Soruya cevabınız evet ise kurumlar vergisi beyannamesinin ekindeki kar dağıtım tablosunu düzenleyiniz.
  19- Firma transfer fiyatlandırması formunu beyannameye eklemiş midir? 
  20- Firma transfer fiyatlandırması raporu hazırlaması gereken mükelleflerden midir?
   
   

  Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na Kayıtlı Mükellefler

  - Yurt içi işlemleri

  - Yurt dışı işlemleri

  - Serbest Bölgelerdeki mükellefler ile olan

  Diğer Kurumlar Vergisi Mükellefleri

  - Yurt dışı işlemleri

  - Serbest Bölgelerdeki mükellefler ile olan

  Serbest Bölgelerde Faaliyette Bulunan Kurumlar Vergisi Mükellefleri

  - Yurt içi işlemleri

  21- Firmanın yıl içerisinde ilişkili kişilerden temin ederek işletmede kullandığı borçlanma var mıdır? 

  22- Soruya cevabınız evet ise tutarı sene içerisindeki herhangi bir tarihte bu borçlanmanın dönembaşı öz sermaye tutarının 3 katını aşmış mıdır? (Aşan kısım örtülü sermaye yoluyla kazanç dağıtımına konu olacaktır)

  23- İlişkili kişilerden temin edilerek işletmede kullanılan örtülü sermaye niteliğine dönüşen borçlanmalarla (öz sermayenin 3 katını aşan tutara isabet eden ) ilgili faiz, kur farkı vb tutarlar için gider yazılmış mıdır? Soruya cevabınız evet ise bu tutarları kanunen kabul edilmeyen giderler hesabına virman ediniz. Hesaplanan faiz tutarı kar dağıtımına konu olacağından kar payı dağıtılan döneme ilişkin muhtasar beyannamesini temin ediniz.
   
  24- Transfer fiyatlandırmasına ilişkin tablolar doldurulurken özellikle grup şirketlerden birisinin, herhangi bir diğer grup şirketini kendi formuna dahil etmiş olması durumunda diğerinin de onun adını bu defa kendi formuna dahil etmesine azami özen göstermelidir.
   
  25- Transfer fiyatlandırmasına ilişkin formun hazırlanması sırasında tabloda birden fazla bölümü ilgilendiren alım-satım işlemleri ilişkili taraflar tarafından mutabakatın sağlanarak kendileri açısından en uygun olan bölüme işlenmelidir. 
   
   
  Ali PINAR
  S.M. Mali Müşavir - Denetçi
   
   
   
   
   

  Bu yazı 5132 defa okundu.